Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit. 

 1. Human Insight: Human Insight B.V., gevestigd aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag.
 2. Partner: iedere natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Human Insight een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Human Insight en de Partner tot stand gekomen overeenkomst waarmee Human Insight zich jegens de Partner heeft verbonden tot één of meer van de volgende prestaties:
 • de beschikbaarstelling van het Online Partner Portal; 
 • de beschikbaarstelling van Tools; 
 • de (geautomatiseerde) vervaardiging van Eindproducten; 
 • de uitvoering van Diensten. 
 1. Online Partner Portal: het voor de Partner middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord exclusief toegankelijke gedeelte van de door Human Insight geëxploiteerde webruimte voor toegang tot Tools en Eindproducten.
 2. Tools: de door Human Insight in het kader van de Overeenkomst aangeboden applicaties ter vervaardiging van Eindproducten.
 3. Eindproducten: rapporten, documenten en andere databestanden die middels de Tools zijn vervaardigd.
 4. Diensten: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Human Insight te verlenen diensten die kunnen bestaan uit de inrichting van het Online Partner Portal in opdracht van de Partner, projectmanagement, het geven van technische of praktische trainingen en/of workshops, certificatietrainingen, Masterclasses, Practitioner Workshops, netwerkbijeenkomsten, intervisie ten behoeve van kennisdeling door de Partner toe te passen, alsmede overige inhoudelijke en uitvoerende ondersteuning, al dan niet op basis van een Service Level Agreement, bij gebruik van het Online Partner Portal, de Tools en Eindproducten.
 5. Partnership: een door Human Insight ontwikkelde samenwerkingsvorm op basis waarvan de Partner, in het kader van een Overeenkomst, een (on)bepaalde hoeveelheid Tools voor een bepaalde tijd kan afnemen, welke de Partner de mogelijkheid verschaft toegang te hebben via het Online Partner Portal.
 6. Eindgebruikers: alle derde partijen die op basis van een contractuele relatie met de Partner (mede) direct of indirect gebruik maken van de Tools en/of Eindproducten.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Human Insight en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten  voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventueel door Human Insight in te schakelen derden. Zij kunnen jegens de Partner eveneens een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de Partner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

 1. Elk aanbod van Human Insight is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Human Insight, binden haar niet.
 3. Aan een aanbod van Human Insight dat gebaseerd is op door de Partner verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Partner geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Partner afwijkt van het aanbod van Human Insight, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Human Insight anders aangeeft.
 5. Indien de Partner de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of  rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Partner is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | DERDEN EN TERMIJNEN 

 1. Human Insight is steeds bevoegd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, zoals, maar niet-limitatief bedoeld, wat betreft trainingen en workshops. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Onverminderd het recht van de Partner op deugdelijke nakoming van de Overeenkomst en daarmee herstel van hetgeen in een voorkomend geval ondeugdelijk door derden is gepresteerd, draagt Human Insight geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van aan de in het vorige lid bedoelde derden toerekenbare tekortkomingen, tenzij het betreft derden die Diensten verlenen die Human Insight, gelet op haar eigen bedrijfsvoering, tevens onder eigen verantwoordelijkheid voor haar wederpartijen uitvoert. Eén en ander overeenkomstig de wettelijke regeling van de risicoaansprakelijkheid voor niet- ondergeschikte hulppersonen.
 3. Alle door Human Insight vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Human Insight treedt niet eerder in dan nadat de Partner Human Insight schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling hij een redelijke termijn vermeldt waarbinnen de Overeenkomst alsnog kan worden nagekomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 4. Overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan  dan nadat Human Insight alle voor de uitvoering c.q. oplevering benodigde gegevens van(wege) de Partner heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTNER 

 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en uitvoering van een Overeenkomst nodig is, is de Partner, al dan niet op verlangen van Human Insight, steeds gehouden zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de Overeenkomst is vereist, alle informatie aan Human Insight ter beschikking te stellen, op de door haar voorgeschreven wijze. Voorts dient de Partner Human Insight steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Partner neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 2. De Partner staat ervoor in dat hij binnen het kader van de Overeenkomst met instemming van betrokken Eindgebruikers gebruik maakt van de Tools en Eindproducten. De partner staat er voorts voor in dat hij Eindgebruikers op de hoogte stelt van de rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Tools en Eindproducten voor zover de Eindgebruiker daartoe toegang verkrijgt c.q. deze hem ter beschikking worden gesteld. De partner communiceert met de Eindgebruiker, uiterlijk bij deze toegang/ ter beschikkingstelling, uitdrukkelijk dat:
 • alle rechten van intellectuele eigendom op de Tools en alle middels de Tools gegenereerde Eindproducten onbeperkt bij Human Insight blijven rusten; 
 • de Tools en Eindproducten uitsluitend mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan de Eindgebruiker beschikbaar zijn gesteld. 

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN DIENSTEN 

 1. In geval in opdracht van de Partner werkzaamheden worden verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven, komen de daarmee gepaard gaande kosten volgens de gebruikelijk door Human Insight gehanteerde tarieven, voor rekening van de Partner.
 2. In geval Diensten worden verleend op locatie van de Partner of op een andere door hem aangewezen locatie, dient Human Insight de Diensten uit te kunnen voeren in een daarvoor geschikte ruimte en dient zij kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op die locatie redelijkerwijs door haar gewenste voorzieningen, waaronder apparatuur, zoals computers, alsmede een deugdelijke internetverbinding.
 3. Human Insight verbindt zich ertoe de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Human Insight verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; het behalen van resultaten voor de Partner is mede afhankelijk van externe, door Human Insight niet beïnvloedbare factoren waardoor Human Insight niet voor de door de Partner beoogde resultaten kan instaan, zoals de inspanningen van de Partner en de personen die door hem bij de uitvoering van de Diensten worden betrokken.

  GEHEIMHOUDING 

 4. Tenzij de aard of strekking van de te verlenen Diensten zich tegen toepassing verzet, zullen de Partner en Human Insight alle vertrouwelijke informatie die hen in verband met de uitvoering van Diensten ter kennis is gekomen en rechtstreeks verband houdt met de onderneming of organisatie van de andere partij geheim houden. Als vertrouwelijke informatie wordt aangemerkt alle informatie ten aanzien waarvan partijen hebben aangegeven dat deze vertrouwelijk is dan wel voor de andere partij redelijkerwijs kenbaar is dat deze informatie vertrouwelijk is. 
 5. De Partner is gehouden alle adviezen, kennis, kunde en documentatie die door Human Insight in verband met de uitvoering van de Diensten hem ter kennis zijn gekomen c.q. beschikbaar zijn gesteld, geheim te houden, althans uitsluitend te gebruiken ten behoeve van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
 6. De vorige twee leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak één der partijen verplicht tot het verstrekken van de daar bedoelde informatie aan derden. 
 7. Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen bij de Diensten te betrekken derden. 

 

ARTIKEL 7. | PARTNERSHIPS 

 1. Een afgesloten Partnership geeft de Partner in beginsel het recht op gebruik van het Online Partner Portal conform hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeenkomen. 
 2. Partnerships worden aangegaan voor de bepaalde tijd die uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. 
 3. Partnerships worden na verstrijken van de overeengekomen duur steeds stilzwijgend verlengd voor de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij het Partnership conform de volgende leden tijdig is opgezegd. 
 4. Partnerships eindigen door opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging geschiedt steeds tegen het einde van de overeengekomen duur. 
 5. Opzegging vanwege de Partner dient Schriftelijk te geschieden, geadresseerd aan Human Insight’s contactpersoon van de Partner. Opzegging vanwege de Partner heeft niet eerder gevolgen dan nadat deze contactpersoon de ontvangst van de opzegverklaring Schriftelijk heeft bevestigd. 
 6. Na beëindiging van het Partnership kan de Partner Tools/Eindproducten uitsluitend afnemen tegen de op dat moment in het aanbod op het Online Partner Portal weergegeven tarieven, waarbij de aanspraak op de tarieven en de overige overeengekomen condities van het Partnership komen te vervallen. 

ARTIKEL 8. | INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIKSRECHTEN 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder mede begrepen databank- en auteursrechten, op de methoden en werkwijzen van Human Insight, op de Tools, op alle middels de Tools gegenereerde Eindproducten, alsmede op het Online Partner Portal, blijven onbeperkt bij Human Insight rusten, ook na beëindiging van de Overeenkomst. 
 2. De Partner verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve, niet- overdraagbare en niet- sublicenseerbare gebruiksrecht van het Online Partner Portal, de Tools en Eindproducten en wel voor zover gebruik daarvan direct samenhangt met de aard en strekking van de Overeenkomst. Het is de Partner niet toegestaan Tools en Eindproducten te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij, gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst, aan de Partner beschikbaar zijn gesteld, wat als oneigenlijk gebruik wordt aangemerkt, daaronder niet-limitatief bedoeld begrepen: het, voor zover dat niet in de Overeenkomst besloten ligt, aan derden verstrekken van Eindproducten dan wel hen op enige wijze direct of indirect de mogelijkheid te bieden Eindproducten te verkrijgen. Oneigenlijk gebruik van Tools en/of Eindproducten biedt Human Insight recht op onmiddellijke ongedaanmaking daarvan en verplicht de Partner de schade te vergoeden die Human Insight in verband met het oneigenlijke gebruik direct of indirect heeft geleden. 
 3. Alle data die met behulp van de Partner of Eindgebruiker worden verzameld middels de Tools en ter beschikking van Human Insight komen, worden middels een beveiligde dataserver opgeslagen. Het staat Human Insight vrij deze data, met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens, ook buiten het kader van de tussen partijen gesloten Overeenkomst, te gebruiken, bijvoorbeeld voor statistische ontwikkeling en onderbouwing van de Tools en kwaliteit en inzet daarvan, kennisoverdracht, wetenschappelijk onderzoek, benchmarketing, sectoronderzoek en big data aggregatie. 
 4. Voor zover vanwege partners of Eindgebruikers ontvangen data informatie bevat die tot individuele Eindgebruikers, andere personen of bedrijven herleidbaar is, zal de data uitsluitend in anonieme vorm buiten het kader van de tussen partijen gesloten Overeenkomst door Human Insight worden gebruikt. Niet-anonieme data als hier bedoeld zal door Human Insight nimmer worden gebruikt, of aan derden ter beschikking worden gesteld, voor doeleinden die niet met de uitvoering van tussen partijen gesloten Overeenkomsten verenigbaar is. 
 5. De rechten die in verband met de Overeenkomst aan de Partner toekomen, kunnen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Human Insight nimmer worden overgedragen aan derden. 

ARTIKEL 9. | ONDERHOUD VAN SYSTEMEN 

 1. Human Insight is te allen tijde bevoegd het Online Partner Portal tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van dringend onderhoud van het Online Partner Portal. Na voorafgaand overleg, alsmede in geval de Partner hiervan redelijkerwijs geen hinder kan ondervinden, is Human Insight gerechtigd het Online Partner Portal tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van verbetering van haar dienstverlening. 
 2. De Partner kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade als gevolg van niet aan Human Insight toerekenbare toegankelijkheidsbeperkingen van het Online Partner Portal. 
 3. Niet-dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op tijdstippen waarop de Partner daarvan de minste hinder zal ondervinden. Human Insight kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden. 

ARTIKEL 10. | OVERMACHT 

 1. Human Insight is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 
 2. Indien en voor zover de nakoming van de Overeenkomst als gevolg van overmacht niet blijvend onmogelijk is, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen de partijen de Overeenkomst voor dat gedeelte dat door overmacht is getroffen, met directe ingang ontbinden. 
 3. Indien Human Insight bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Human Insight gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. 
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. Human Insight is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Partner de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Human Insight ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Partner zijn verplichtingen niet zal nakomen. 
 2. Indien de Partner in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Partner anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Human Insight gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Partner reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld. 
 3. Voorts is Human Insight gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 
 4. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door Human Insight geleden schade voor rekening van de Partner. 
 5. De Partner maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Human Insight op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 
 6. Indien Human Insight de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Partner terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Human Insight vermelde prijzen exclusief btw. 
 2. Human Insight is gerechtigd haar prijzen jaarlijks te wijzigen aan de hand van de meest recente Dienstenprijsindex (DPI) voor computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten (DPI nr. 62) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in verband met periodieke betalingen inzake een Partnership, dienen betalingen middels overboeking te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op de door Human Insight voorgeschreven wijze. Indien de omstandigheden Human Insight goede grond geven te vrezen dat de Partner de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig zal nakomen, is de Partner verplicht op eerste verzoek van Human Insight zekerheid voor de door hem verschuldigde betaling(en) te stellen. 
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Partner, zijn de vorderingen op de Partner onmiddellijk opeisbaar. 
 5. Het is de Partner niet toegestaan zijn eventuele vorderingen op Human Insight te verrekenen met hetgeen Human Insight van de Partner te vorderen heeft. 
 6. Indien de Partner zijn betalingsverplichting niet tijdig nakomt, treedt het verzuim van de Partner van rechtswege in zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag waarop het verzuim van de Partner intreedt, is de Partner over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 
 7. Human Insight is gerechtigd de in het kader van de Overeenkomst van of vanwege de Partner ontvangen, dan wel de door Human Insight gegenereerde zaken, vermogensrechten, documenten en/of databestanden onder zich te houden totdat de Partner alle opeisbare vorderingen die Human Insight op de Partner heeft, heeft voldaan. 

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. Behoudens voor zover sprake is van een aan Human Insight toerekenbare tekortkoming, is zij nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door de Partner geleden in verband met het gebruik van het Online Partner Portal, de Tools en Eindproducten en overige uitvoering van de Overeenkomst door Human Insight In het bijzonder draagt Human Insight geen aansprakelijk voor schade welke krachtens het overige van deze algemene voorwaarden is uitgesloten. 
 2. Tools en Eindproducten worden voor eigen risico van de Partner aangewend. Voorts geldt voor Eindproducten dat zij op eigen risico van de Partner worden gedistribueerd, voor zover het Partnership in distributie voorziet. Ten aanzien van middels Eindproducten gegenereerde resultaten voor partners en Eindgebruikers verstrekt Human Insight geen enkele garantie. 
 3. Human Insight kan er niet voor instaan dat programmatuur of apparatuur waarvan Partners en Eindgebruikers in verband met toepassing van Tools en Eindproducten gebruik maken, daarvoor (volledig) geschikt is. Ter zake draagt Human Insight geen enkele aansprakelijkheid. 
 4. Human Insight is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden voor toegang tot het Online Partner Portal. 
 5. De Partner die data middels het Online Partner Portal of de Tools verstrekt of doet verstrekken, staat ervoor in dat hij daartoe gerechtigd is en dat het plaatsen van deze data geen inbreuk maakt op de rechten van derden of enig wettelijk voorschrift. De Partner vrijwaart Human Insight van alle aanspraken van derden ter zake. 
 6. Human Insight heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van middels het Online Partner Portal of de Tools geplaatste data door de Partner of Eindgebruiker. 
 7. Human Insight spant zich in om de juiste werking en de toegankelijkheid van het Online Partner Portal en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen Tools en Eindproducten, te optimaliseren. Echter kan Human Insight, omdat de beschikbaarheid van de elektronische communicatiediensten mede afhankelijk is van derden en overige omstandigheden waarop Human Insight geen invloed heeft, niet garanderen dat het aanbod onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van het Online Partner Portal steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Human Insight ter zake is uitgesloten. 
 8. Human Insight draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de Partner of Eindgebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 9. Human Insight is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Human Insight bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zowel de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen;
  – eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Human Insight aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Human Insight toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Partner aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 10. De aansprakelijkheid van Human Insight is in elk geval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop deze aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als in de vorige zin bedoeld, de factuurwaarde berekend over de laatste zes maanden, voorafgaand aan het moment dat de Partner met de schade bekend was of hiermee redelijkerwijs bekend kon zijn, als uitgangspunt genomen. 
 11. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Partner direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan Schriftelijk mededeling doet aan Human Insight Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de Partner ter zake niet binnen bekwame tijd bij Human Insight reclameert, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 
 12. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Human Insight, vrijwaart de Partner Human Insight van alle aanspraken van derden, waaronder Eindgebruikers, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, direct of indirect verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Human Insight 

ARTIKEL 14. | PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 1. Termen gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) hebben dezelfde betekenis in dit artikel 14. 
 2. Human Insight is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van haar management, jegens de Partner nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, beschadiging of verwisseling van data, met dien verstande dat Human Insight zich conformeert aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 3. De Partner is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn eigen verplichtingen die uit de AVG voortvloeien en vrijwaart Human Insight BV en alle aan Human Insight BV gelieerde personen voor eventuele aanspraken van derden en andere schade die Human Insight BV of een aan Human Insight BV gelieerde persoon lijdt in verband met een vermeende onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tijdens de opdracht, voor zover Human Insight BV de persoonsgegevens (in opdracht) van de Partner heeft ontvangen. 
 4. De Partner zal de betrokkene de informatie verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens tijdens de opdracht zoals vereist op grond van de AVG. De Partner zal dit doen binnen de daarvoor geldende termijn op grond van de AVG. Human Insight B.V. zal het aanspreekpunt zijn voor betrokkenen die hun rechten onder de AVG uitoefenen jegens Human Insight B.V. 
 5. Na kennis te hebben genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens in verband met tijdens de opdracht verwerkte persoonsgegevens, zullen de Partner en Human Insight B.V. elkaar onverwijld informeren. De Partner en Human Insight B.V. zullen met elkaar overleggen alvorens een melding te doen aan toezichthouders en betrokkenen. 
 6. De Partner en Human Insight B.V. zullen elkaar onverwijld informeren over enig onderzoek door een toezichthoudende autoriteit in verband met de verwerking van persoonsgegevens tijdens de opdracht. 
 7. Human Insight B.V. verwijst naar haar privacyverklaring voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat https://www.human-insight.nl/wp-content/uploads/2021/12/Privacy_Policy_NL.pdf. Indien en voor zover Human Insight B.V. optreedt als gegevensverwerker (in de zin van de AVG), sluit Human Insight B.V. een verwerkersovereenkomst, waarin nadere afspraken tussen partijen zijn vastgelegd. 

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN 

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechtbank Den Haag is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst.

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Stel hier je vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Maak direct een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte op. Wij staan voor je klaar!

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Maak direct een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte op. Wij staan voor je klaar!